Tag: kata

Special kata course with Sensei Bob Rhodes, 3 July 2019

Special kata course with Sensei Bob Rhodes, 3 July 2019

Sensei Bob is a renowned master at kata and he ran a special kata course for us.